צוואה ~ ירושה ~ עיזבון ~ צוואה הדדית

צוואה - ראשי

צו קיום צוואה

במידה המנוח ערך צוואה, תתחלק הירושה על פי הוראות הצוואה ולא על פי הוראות החוק. 

לאחר מות המצווה אין די בהצגת הצוואה כדי לחלק את הרכוש ו/או לפעול לחלוקת כספים המצויים בבנק וכיו"ב, אלא יש צורך להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה. את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה אשר בתחום פעולתו היה מקום מושבו של המנוח.

רק לאחר שהרשם לענייני ירושה נותן תוקף לצוואה, אז ניתן לפעול על פי האמור בצוואה ולחלק את העיזבון ליורשים על פי הצוואה. לענין זה קובע סעיף 39 לחוק הירושה כי אין לתבוע זכויות על פי הצוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום.

במידה והתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, אזי על פי סעיף 25 לחוק הירושה, רשאי בית המשפט לקיים את הצוואה וליתן לה תוקף במידה ולבימ"ש אין ספק כי זהו רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. על בית המשפט לנמק את החלטתו.

הוראת צוואה שלא ניתן להבין מתוכה למי ציווה המנוח או מה ציווה או שאין להבין את משמעות הצוואה-בטלה.

צוואה חדשה דהיינו מאוחרת בזמן חזקה שהיא מבטלת צוואה קודמת גם אם לא צויין בה במפורש כך וזאת במידה והוראות הצוואה החדשה סותרות את הצוואה הקודמת.

במידה והמנוח ערך צוואה בהתייחס רק לחלק מנכסיו, יינתן צו קיום צוואה על נכסים אלו אשר צויינו בצוואה, ואשר ליתרת נכסי העיזבון יינתן צו ירושה על פי דין.

צו קיום צוואה הניתן ע"י הרשם לענייני ירושה או בימ"ש מצהיר למעשה שהצוואה הינה בת תוקף.

המחזיק בצוואה של אדם אשר נפטר חייב למסור לרשם לענייני ירושה עותק מהצוואה מיד לאחר שנודע לו על פטירת המצווה. המפר הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים או קנס.

הגשת הבקשה לצו קיום צוואה

בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה ב-4 עותקים.

יש לוודא מילוי כל הפרטים הנדרשים. את העובדות הכלולות בבקשה יש לאמת בתצהיר ערוך ומאומת בפני עורך דין.

מסמכים אשר יש לצרפם לבקשה למתן צו קיום צוואה:

(1) תעודת פטירה של המנוח
(2) עותק מהצוואה המקורית או בקשה להתיר את הוכחת הצוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה.
(3) צורף אישור על משלוח בדואר רשום לכל היורשים על פי הצוואה אודות הגשת הבקשה וזכייתם.
(4) יפוי כח במידה והמבקש מיוצג ע"י עורך דין.
(5) קבלה בגין תשלום אגרת הבקשה לצו קיום צוואה ואגרת פרסום.

יורש המעוניין להסתלק מחלקו בירושה יכול טרם חלוקת העיזבון להגיש לרשם לענייני ירושה הודעת הסתלקות ערוכה בתצהיר מאומת בפני עורך דין ולפיו ברצונו להסתלק מחלקו בירושה.

נכון להיום (9/06) אגרת הגשת הבקשה לצו קיום צוואה הינה בסך של 421 ש"ח ואגרת הפרסום הינה בסך של 130 ש"ח.

הודעה על דבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתון יומי וברשומות. בהודעה תצויין האפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה תוך 14 ימים ממועד הפרסום או תוך מועד ארוך יותר כפי שיקבע הרשם לענייני ירושה או בימ"ש.

במידה ולא הוגשו התנגדויות יתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. צו קיום הצוואה יצהיר על תוקפה של הצוואה שהעתק מאושר מן הצוואה מצורף לצו.

הרשם לענייני ירושה יכול ליתן צו קיום צוואה חלקי על חלק מהעיזבון כל אימת שנראה לו כי מתן הצו אינו עשוי להשפיע על זכויות שעדיין לא נתבררו.

תיקון/ביטול צו קיום צוואה

המבקש תיקון או ביטול של צו קיום הצוואה יגיש בקשה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבימ"ש אשר נתן את צו קיום הצוואה.

על המבקש לציין בבקשה לתיקון צו קיום הצוואה את כתובות כל היורשים. העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר לפני עו"ד. לבקשה יש לצרף עותק מכל המסמכים הרלבנטיים וכן עותק מקבלה בגין תשלום אגרה.

הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ישלח עותק מהבקשה לכל יורש שצויין בצו קיום הצוואה ויבקשו להשיב וליתן תגובתו לבקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה תוך 14 ימים.

הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על עיכוב ביצוע של כל החלטה שניתנה על ידו בקשר לחלוקת העיזבון, עד למתן החלטה אחרת בבקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה.

עו"ד מיכל אופיר - ביאליק 67 א' רמת גן - 1800-396-396

 

קידום אתרים    עיצוב אתר: טנק אינטראקטיב - בניית אתרים     הסכם זוגיות      צוואה       

לייבסיטי - בניית אתרים